Zawiadomienie o obradach XX sesji Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 28 marca 2012 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 marca 2012 roku o godzinie 10.00 w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 odbędzie się XX sesja Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad XX sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad XX sesji.
4. Przyjęcie protokołu z obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa w okresie między sesjami rady.
6. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją tych zadań.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
8. Informacja:
a) Komendanta Komisariatu Policji w Koronowie dotycząca stanu bezpieczeństwa publicznego w Gminie Koronowo za rok 2011.
b) Komendanta Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Koronowie dotycząca stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. w Gminie Koronowo za rok 2011.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie gminy Koronowo.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Łąsku Wielkim.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Łąsku Wielkim.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2012.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych stosowanej na terenie Gminy Koronowo.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na terenie Gminy Koronowo, w miejscowości Samociążek.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Przy szosie” położonego w Tryszczynie, gmina Koronowo.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „przy ul. Nowodworskiej” w Koronowie, gmina Koronowo.
19. Składanie interpelacji.
20. Zapytania, wnioski i informacje.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie zbadania zasadności skargi P. Zbigniewa Gibaszka na działania Burmistrza Koronowa.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie przeprowadzenie kontroli zamówień publicznych na dostawę energii cieplnej z biomasy do instalacji grzewczej wybudowanej z własnych środków w Szkole Podstawowej w Buszkowie i Witoldowie oraz Zespole Szkół w Mąkowarsku.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Koronowie zbadania zasadności skargi P. Marianny Frątczak na działania Burmistrza Koronowa.
24. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
25. Zamknięcie obrad XX sesji.


Koronowo, dnia 16 marca 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady (16 marca 2012)
Opublikował: Adela Rojek (16 marca 2012, 11:25:34)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1301