Zawiadomienie o obradach XIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 28 września 2011 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 września 2011 roku o godzinie 10.00 w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 odbędzie się XIII sesja Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad XIII sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa w okresie między sesjami rady.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koronowo za pierwsze półrocze 2011 r. wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Koronowo na lata 2011 – 2020.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2011.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2011–2020.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na terenie gminy Koronowo.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania wykazu lasów wnioskowanych do uznania za ochronne, leżących na terenie Gminy Koronowo, będących w zarządzie Nadleśnictwa Żołędowo.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy i Sądu Rejonowego w Bydgoszczy na kadencję 2012-2015.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie przeprowadzenie kontroli wydatków oraz uzyskanych dochodów za rok 2010 i pierwsze półrocze 2011 r. w prowadzonych przez Gminę Koronowo przedszkolach publicznych.
 18. Składanie interpelacji.
 19. Zapytania, wnioski i informacje.
 20. Sprawozdanie z działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie.
 21. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie.
 22. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 23. Zamknięcie obrad XIII sesji.

Koronowo, dnia 16 września 2011 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Koronowie
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady (16 września 2011)
Opublikował: Adela Rojek (16 września 2011, 12:37:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1744