Obwieszczenie Burmistrza Koronowa w Sprawie RGGiOŚ-7624/45/09/10

OBWIESZCZENIE
zawiadomienie stron postępowania administracyjnego o wydaniu decyzji w sprawie braku potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Zgodnie z treścią art. 74, ust. 3, art. 63, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji planowanego przedsięwzięcia pod nazwą na: „Strefa przemysłowa w Koronowie (park przemysłowy) – budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na dz. nr 73, 114/2, 114/3, 115/4, 303, 317/1, 317/2, 985, 1015, 1036, 70, 119/1, 120, 74/6, 74/5, 37/4, 295/13, 312/10, 312/9, 312/11, 13187/4, 2010”, że Burmistrz Koronowa wydał decyzję znak: RGGiOŚ-7624/45/09/10 w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Strony postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie mogą zapoznać się z treścią postanowienia w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koronowie przy ul. Plac Zwycięstwa 1, (pok. nr 1 stanowisko ds. ochrony środowiska nr tel. 052 382 64 41). Pouczenie Na niniejsze decyzję służy stronom prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Koronowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia. Doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1, w miejscowości planowanej inwestycji oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koronowie www.bip.koronowo.pl,
Otrzymują Strony otrzymują poprzez podanie do publicznej wiadomości: 1. umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koronowie 2. umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Koronowie przy Placu Zwycięstwa.

z up. BURMISTRZA
/-/ Leszek Czerkawski
Zastępca Burmistrza

metryczka


Wytworzył: Urszula Dufka (1 marca 2010)
Opublikował: Maciej Nawrocki (11 marca 2010, 10:28:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1434