Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 06 listopada 2008 r. w sprawie OŚ-7624/11/08

Koronowo, dnia 06.11.2008 r.
BURMISTRZ KORONOWA
OŚ-7624/11/08


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA KORONOWA
z dnia 06 listopada 2008 r.
w sprawie: zawiadomienia stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Samociążku Gmina Koronowo”, kończącej postępowanie administracyjne.

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz art. 10 i art. 49 KPA (tj. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 06. 11. 2008 r. wydałem decyzję znak OŚ-7624/11/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Samociążku Gmina Koronowo”, Inwestycja realizowana będzie na działkach nr: 1843, 1864 - obręb Koronowo
212/1, 4/8, 4/6, 4/11, 4/10, 4/2, 5/4, 5/5, 5/2, 5/1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/1, 14, 15/1, 15/3, 16, 17, 18, 19/9, 19/10, 19/8, 19/7, 19/4, 100/2, 102/14, 102/15, 102/16, 102/17, 102/18, 102/19, 102/10, 102/11, 102/21, 102/22, 102/23, 102/24, 102/25, 102/26, 102/27, 102/28, 109/5, 109/6, 109/7, 109/8, 109/9, 109/10, 109/11, 109/12, 109/13, 109/14, 109/15, 109/16, 109/17, 109/18, 109/19, 109/20, 109/21, 109/22, 109/23, 109/24, 109/25, 109/26, 100/1, 102/3, 102/4, 102/5, 102/8, 102/9, 102/12, 102/13, 102/20, 39, 40, 41, 42, 43/1, 43/2, 45/1, 45/2, 45/3, 68/1, 20, 38, 25, 46, 47/5, 47/6, 47/7, 49/1, 49/2, 47/4, 86, 109/1, 109/2, 109/4, 109/23, 109/27, 109/28, 109/29, 107, 108/1, 108/4, 51/1, 51/2, 52/1, 52/2, 72, 55, 56, 57, 60, 61/1, 61/2, 65, 68/1, 68/2, 68/3, 69, 64, 50, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 53/5, 53/6, 53/7, 53/8, 53/9, 53/10, 53/11, 53/12, 53/13, 54, 30, 58, 59, 62/1, 62/2, 66, 67, 70/1, 70/2, 71, 80/1, 81/1, 86, 82, 83, 84, 85, 79, 170/3, 174, 73/9, 74/1, 74/2, 75/1, 76, 77, 150/102, 150/103, 150/104, 150/105, 150/106, 150/107, 150/108, 150/38, 182, 170/1, 170/2, 150/36, 150/39, 73/9,150/41, 150/42, 150/43, 150/47, 150/84, 150/85, 150/86, 150/87, 150/110, 150/112, 150/114, - obręb Samociążek.

Z aktami przedmiotowej sprawy, można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1, pok. 28 (tel. 0-52 382 64 40, wew. 441), na stanowisku ds. ochrony środowiska w godzinach urzędowania.
Na niniejszą decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koronowie www.bip.koronowo.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koronowie przy Plac Zwycięstwa 1 i przy ulicy Pomianowskiego 1 oraz w miejscu planowanej inwestycji.

Burmistrz Koronowa
/-/ mgr Stanisław Gliszczyński

metryczka


Wytworzył: Urszula Dufka (6 listopada 2008)
Opublikował: Monika Majewska (12 listopada 2008, 07:50:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1048