Obwieszczenie Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/11-08 z dnia 15 października 2008 r.


OŚ-7624/11/08
 
O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA KORONOWA
z dnia 15 października 2008 r.
w sprawie zawiadomienia stron o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje planowanego przedsięwzięcia
 
   Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jt. z 2000 r. Dz. U. Nr 98 poz.1071 ze zm.) oraz zgodnie z treścią art. 46a, ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (jt. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 ze zm.) z a w i a d a m i a m, że zostało zakończone postępowanie dowodowe z wniosku Gminy Koronowo działającej poprzez Zakład Inżynierii Wodno – Ściekowej „PROJEKT” Sp. z o. o., ul. Korfantego 9, 64-800 Chodzież, znak: OŚ-7624/11/08, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Samociążku, Gmina Koronowo”.
Strony mogą składać wnioski i wyjaśnienia oraz zapoznać się z zebranymi materiałami dowodowymi w niniejszej sprawie przed wydaniem decyzji administracyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koronowie, przy Placu Zwycięstwa 1, pok. 28, w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia w godzinach od 10:00 do 14:00.
   Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
 
Otrzymują:
Strony postępowania poprzez podanie do publicznej wiadomości:
1. Umieszczenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim przy ul. Plac Zwycięstwa 1 i   przy ul. Pomianowskiego 1.
2. Umieszczenie w miejscu planowanej inwestycji.


Burmistrz Koronowa
/-/ mgr Stanisław Gliszczyński

metryczka


Wytworzył: Urszula Dufka (15 października 2008)
Opublikował: Monika Majewska (15 października 2008, 10:39:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1487