Karta usług Nr 99 - OPŁATA ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia zrealizowanie ustawowego obowiązku, polegającego na złożeniu do Urzędu Miejskiego w Koronowie oświadczenia będącego podstawą naliczenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2.

KOGO DOTYCZY USŁUGA
Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
• właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
• posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
• użytkownikami wieczystymi gruntów,
• posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

- które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w system kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

CZAS REALIZACJI - do 30 dni

WYMAGANE DOKUMENTY
  •  oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.
OPŁATY – Wysokość opłaty ustala burmistrz oraz przekazuje podmiotowi obowiązanemu do ponoszenia opłaty w formie informacji, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty.

TRYB ODWOŁAWCZY
Podmiot obowiązany do ponoszenia opłaty za usługi wodne, któremu przekazano informację o naliczonej opłacie za usługi wodne może złożyć reklamację, jeżeli nie zgadza się z jej wysokością w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje wykonania obowiązku zapłaty. W razie uznania reklamacji zostanie przekazana nowa informacja zawierająca także sposób obliczenia opłaty za usługi wodne. W razie nieuznania reklamacji zostanie określona wysokość opłaty za usługi wodne w drodze decyzji.

PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm. t.j. )
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią, pokój nr 4

NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 38 26 468, fax: +48 52 38 26 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE - Brak

FORMULARZE DO POBRANIA

metryczka


Wytworzył: Marta Kruszyńska (25 maja 2020)
Opublikował: Daria Wankiewicz (8 czerwca 2020, 12:28:49)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 188