Uchwała nr XXIX/286/12Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 19 grudnia 2012w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) w związku z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 391) uchwala się, co następuje: 

Uchwała nr XXIX/286/12
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 19 grudnia 2012


w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) w związku z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 391) uchwala się, co następuje: 


Dokumenty aktu prawnego:
Data podjęcia: 19.12.2012
Data wejścia w życie:  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01.07.2013
Kategorie tematyczne: GOSPODARKA KOMUNALNA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchwały zmieniające:
Uchwała nr VII/60/15 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwała nr XLVII/423/14 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwała nr XL/374/13 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwała nr XXXIX/358/13 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwała nr XXXVIII/350/13 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwała nr XXXVI/339/13 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwała nr XXXIII/304/13 Rady Miejskiej w Koronowie
Tekst jednolity:
Obwieszczenie Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 października 2013 r.
Uchwały unieważniające:
Uchwała nr XIV/129/15 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 27.12.2012
  • pozycja w dzienniku: 3811

metryczka


Opublikował: Maria Klapczyńska (24 grudnia 2012, 10:48:02)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (21 lipca 2021, 15:03:59)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2971