Uchwała nr XVIII/159/19RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIEz dnia 28 listopada 2019zmieniająca Uchwałę Nr X/95/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27  maja 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Koronowo do Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”Na podstawie art. 15 ust.1 i art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019, poz. 506 ze zm.), w związku z Rozporządzeniem PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347/320 z 20.12.2013 r., z późn. zm.); Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 poz. 378), uchwala się co następuje:

Uchwała nr XVIII/159/19
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
z dnia 28 listopada 2019


zmieniająca Uchwałę Nr X/95/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27  maja 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Koronowo do Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”

Na podstawie art. 15 ust.1 i art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019, poz. 506 ze zm.), w związku z Rozporządzeniem PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347/320 z 20.12.2013 r., z późn. zm.); Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 poz. 378), uchwala się co następuje:


metryczka


Opublikował: Renata Grochowska (10 grudnia 2019, 13:20:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 215