Uchwała nr XIX/186/15Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 29 grudnia 2015w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koronowo oraz obowiązujących planów miejscowych dla terenów miasta i gminy Koronowo za okres od 2010 – 2015 roku.Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777) po zapoznaniu się z przedłożonymi przez Burmistrza Koronowa wynikami analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy Koronowo zaopiniowanymi przez Gminną Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną w Koronowie w dniu 11 grudnia 2015 r., uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIX/186/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2015


w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koronowo oraz obowiązujących planów miejscowych dla terenów miasta i gminy Koronowo za okres od 2010 – 2015 roku.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777) po zapoznaniu się z przedłożonymi przez Burmistrza Koronowa wynikami analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy Koronowo zaopiniowanymi przez Gminną Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną w Koronowie w dniu 11 grudnia 2015 r., uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Mateusz Gielażyn (5 stycznia 2016, 12:16:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1048