Ogłoszenie Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie o zbyciu mienia ruchomego.

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie informuje, że posiada do zbycia zbędne składniki majątku ruchomego tj. samochód Volkswagen Caravelle. Osoby zainteresowane zakupem proszone są o złożenie pisemnej oferty z proponowaną ceną zakupu brutto w terminie do dnia 05.03.2018 r. do godz 15.30 w sekretariacie M-GOK w Koronowie w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na zakup samochodu osobowego Volkswagen Caravelle." 


Dane dotyczące sprzedawanego samochodu:
 • rodzaj pojazdu: samochód osobowy
 • marka/model:  Volkswagen Caravelle
 • rok produkcji: 1996
 • pojemność silnika: 2459
 • rodzaj paliwa: benzyna
 • przebieg: 294 126 km
 • nr identyfikacyjny (VIN):  wv2zzz70zth228246
 • dopuszczalna ładowność:  2590 kg
 • data pierwszej rejestracji:  14.03.1997
 
Miejsce w którym można oglądać pojazd: 
Parking przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Koronowie, ul Dworcowa 59,  w godzinach 7:30-15:30, po wcześniejszym umówieniu oględzin w sekretariacie M-GOK. 
  
Wymagania jakim powinna odpowiadać złożona oferta: 
Oferta pod rygorem nieważności musi zostać sporządzona na piśmie i podpisana przez kupującego oraz powinna zawierać:

 • imię i nazwisko kupującego,
 • nr telefonu,
 • oferowaną cenę (nie niższą niż kwota minimalna 2000 zł brutto - słownie dwa tysiące złotych,
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu,
 • w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny wyciąg z właściwego rejestru. 
  
Termin, miejsce i tryb złożenia oferty: 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie najpóźniej do dnia 27.04.2018 r. do godziny 15:30.Koperta powinna zawierać dopisek "Oferta na zakup samochodu osobowego Volkswagen Caravelle”. Oferty należy składać w sekretariacie M-GOK, ul. Szosa Kotomierska 3, 86-010 Koronowo, w godzinach 7:30-15:30. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. O przyjęciu oferty decyduje data wpływu a nie data nadania. 

Kryterium wyboru ofert:

100% cena - zamówienie zostanie udzielone osobie, która zaoferuje najwyższą cenę. Zamówienie zostanie udzielone w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia.


metryczka


Wytworzył: Jarosław Głogowski (16 kwietnia 2018)
Opublikował: Krzysztof Wiaterski (16 kwietnia 2018, 14:52:17)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 887