Konkurs wniosków na określone cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Koronowo, dnia 30 sierpnia 2016 r.Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr V/49/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania o jej udzielenie (Dz. Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego Nr 66, poz. 467 z dnia 16 marca 2011 r., zm. z 2014 r., poz. 2610),


BURMISTRZ KORONOWA


OGŁASZA KONKURS WNIOSKÓW NA UDZIELENIE DOTACJI CELOWYCH, NA OKREŚLONE CELE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ, OBEJMUJĄCY POMOC W REALIZACJI INWESTYCJI, ZWIĄZANYCH Z:


  1. BUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,

  2. MODERNIZACJĄ STUDNI GŁĘBINOWYCH,

  3. ZAKUPEM I INSTALACJĄ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW,


Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2016 r., w Urzędzie Miejskim w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, pok. nr 7 lub przesłać pocztą tradycyjną. Za złożony po terminie uznany zostanie wniosek, wysłany po dniu 30 września br. (decyduje data stempla pocztowego).

Formularz wniosku z wykazem wszystkich wymaganych załączników został określony Zarządzeniem Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.154.2015 z dnia 03 września 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o dotację z budżetu gminy na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wnioski do pobrania na www.bip.koronowo.pl oraz w siedzibie Urzędu, przy Placu Zwycięstwa 1, na pok. nr 7 (parter).


Kryteria rozpatrywania wniosków, to m. in.:

a) efekt ekologiczny zadania,

b) znaczenie zadania dla realizacji celów publicznych gminy,

c) wysokość środków zabezpieczonych w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.


WSZYSTKIE DOKUMENTY ZAŁĄCZONE DO WNIOSKU MUSZĄ BYĆ ORYGINALNE

LUB POŚWIADCZONE ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM.


W razie pytań pomocą służą pracownicy stanowisk ds. ochrony środowiska, pok. nr 7, tel. (52) 3826-442.

                                                                                                           

                                                                                            BURMISTRZ KORONOWA

                                                                                          /-/ Stanisław GliszczyńskiOgłoszenie o konkursie (446kB) pdf
metryczka


Wytworzył: Agnieszka Lubińska (30 sierpnia 2016)
Opublikował: Agnieszka Lubińska (31 sierpnia 2016, 15:05:45)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 235