Zawiadomienie Burmistrza Koronowa dot. udziału społeczeństwa w sprawie znak: RGGIOŚ.7624/26/10/11/12/13/14/15


Koronowo, dnia 22.06.2015 r.
RGGiOŚ.7624/26/10/11/12/13/14/15
 
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
Na podstawie art. 36 § 2 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. , poz. 267 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania prowadzonego na wniosek Firmy KRAN WARYŁO POLSKA sp. J.® I. Waryło & L. Waryło &A. Waryło-Gożdzik, 70-750 Szczecin, ul. Granitowa 33 reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Henryka Wolskiego z Przedsiębiorstwa  Projektowo - Wykonawczego „EKOTECHNIKA” Spółka z o. o. , ul. Zwycięstwa 148, 75-613 Koszalin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie biogazowni o mocy 2MW na nieruchomości położonej w miejscowości Łąsko Małe na działce o nr ew. 199/2, obręb Łąsko Małe, gm. Koronowo” że sprawa nie może zostać rozstrzygnięta w ustawowym terminie, z uwagi na skomplikowany charakter sprawy. Organy opiniujące tj. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  w Bydgoszczy oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy uzgodnili warunki do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia jednakże w przedmiotowej sprawie  w ramach udziału społeczeństwa wpłynął protest mieszkańców.
Rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy nastąpi po dniu 22.07.2015 r.
Informacji w powyższej sprawie można zasięgnąć pod nr tel 52 382 64 41 (442).
 
Otrzymują:
1.      Wnioskodawca
2.      Strony postepowania wg Rozdzielnika
3.      a/a 
  zawiadomienie Burmistrza Koronowa (436kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Monika Majewska (22 czerwca 2015)
Opublikował: Monika Majewska (23 czerwca 2015, 15:08:34)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 639