Obwieszczenie Burmistrza Koronowa- zawiadomienie stron postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Koronowo, 23.06.2015 r.
RGGiOŚ.6220.2.4.2015
 
 
             
 
O B W I E S Z C Z E N I E
zawiadomienie stron postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Działając na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania prowadzonego na wniosek Gminy Koronowo, działającego przez AMM-DROGI Projektowanie i Nadzór Andrzej Marchlewicz, ul. Farna 2/1, 86-400 Sępólno Krajeńskie, że zostało zakończone postępowanie dowodowe sprawy  znak: RGGiOŚ.6220.2.4.2015 dotyczącej wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn.: „ Przebudowa drogi gminnej nr 050141 C Tryszczyn-Morzewiec”. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych  na długości 1,5 km, zlokalizowanej na  nieruchomościach oznaczonych  w ewidencji gruntów nr: 678, część 125/1, część 117/19, 118/1, część 118/2, część 63, 56, 42/1 obręb Tryszczyn, gmina Koronowo, położonych przy ulicach: Podmiejska, Polna, Leśna, Wąskotorowa  w Tryszczynie.
            W związku z tym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, można przed wydaniem decyzji zapoznać się z dokumentacją  w przedmiotowej sprawie, składać wyjaśnienia oraz wnosić uwagi, wnioski w siedzibie  Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 1, (pok. nr 1, w dni i godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 730 – 1530, wtorek w godz. 730 - 1700, w piątek w godz. 730 - 1400, tel. 52 382 64 41).
            Zgodnie z art. 35, § 5 i art. 36 K.p.a do terminów  załatwienia sprawy  nie wlicza się terminów  przewidzianych w przepisach prawa  dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia  postępowania  oraz okresów  opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
            Zgodnie z art. 41, § 1 K.p.a w toku postępowania strony  oraz ich przedstawiciele  i pełnomocnicy mają obowiązek  zawiadomić organ administracji publicznej  o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku  określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
            Niniejsze  zawiadomienie jest podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach  ogłoszeń, a także przez zamieszczenie  na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  w Koronowie www.bip. koronowo.pl oraz w miejscu realizacji inwestycji.
  Obwieszczenie-zawiadomienie Burmistrza Koronowa (581kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Monika Majewska (23 czerwca 2015)
Opublikował: Monika Majewska (23 czerwca 2015, 14:56:42)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 719