Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o zawiadomieniu stron o wydaniu o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko


Koronowo, 19.06.2015
RGGiOŚ.6220.2.4.2015
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o zawiadomieniu stron  o wydaniu o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. :„Przebudowa drogi gminnej nr 050141 C Tryszczyn - Morzewiec”
 
Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) oraz na podstawie art. 73, ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam, że Burmistrz Koronowa w dniu 19 czerwca 2015 r. wydał postanowienie znak: RGGiOŚ.6220.2.4.2015 o braku potrzeby  przeprowadzenia oceny  oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia  pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 050141 C Tryszczyn-Morzewiec”. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych  na długości 1,5 km, zlokalizowanej na   nieruchomości oznaczonej  w ewidencji gruntów nr: 678, część 125/1, część 117/19, 118/1, część 118/2, część 63, 56, 42/1 obręb Tryszczyn, gmina Koronowo, położonych przy ulicach: Podmiejska, Polna, Leśna, Wąskotorowa  w Tryszczynie planowanego  do realizacji przez Gminę Koronowo, działającą  przez AMM-DROGI Projektowanie i Nadzór Andrzej Marchlewicz, ul. Farna 2/1, 86-400 Sępólno Krajeńskie.
Na powyższe postanowienie nie służy zażalenie.
Stronami w powyższym postępowaniu są właściciele i władający nieruchomościami na których będzie prowadzona inwestycja oraz nieruchomościami sąsiadującymi z miejscem realizacji inwestycji. Szczegółowy wykaz właścicieli i władających nieruchomościami dostępny jest w Wydziale Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koronowie, przy Placu Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pok. nr 1 (tel. 52 38 26 441).
Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) wszystkim stronom tego postępowania zapewnia się możliwość czynnego udziału w każdym jego stadium, a przed wydaniem decyzji możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym strony mogą uczestniczyć we wszystkich czynnościach urzędowych oraz zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją, jak również wnieść ewentualne wnioski i uwagi w siedzibie Wydziału, Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu  Miejskiego w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1, (pok. nr 1), w dniach i godzinach urzędowania tj.: poniedziałki, środy, czwartki, w godz.:   7³º-15³º, wtorki: 7³º-17ºº, piątki: 7³º-14ºº.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w miejscu realizacji inwestycji, a także przez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Koronowo www.bip.koronowo.pl. 
Strony postępowania  zawiadomienie otrzymują poprzez obwieszczenie  zgodnie z art. 49 K.p.a.
Obwieszczenie Burmistrza Koronowa (653kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Monika Majewska (19 czerwca 2015)
Opublikował: Monika Majewska (23 czerwca 2015, 14:51:56)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 565