Konsultacje społeczne w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi

Burmistrz Koronowa

ogłasza, że prowadzone są konsultacje społeczne dot. wprowadzenia znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w okresie od 16 sierpnia 2012 r. do 27 sierpnia 2012 r.w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Koronowo: • odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

 • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiW ramach prowadzonych konsultacji właściciele nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Koronowo oraz przedsiębiorcy i organizacje pożytku publicznego mogą wyrażać opinie i składać wnioski oraz uwagi dotyczące wyżej wymienionych propozycji w zakresie nowego systemu gospodarowania odpadami na adres poczty elektronicznej stanowiska ds. ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Koronowie: monika.majewska@um.koronowo.pl

Przejęcie przez gminę obowiązku organizacji odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy następuje z mocy prawa – stosownie do art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.Natomiast stosownie do art. 6c ust. 2 cytowanej ustawy rada gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady. Konsekwencją przejęcia przez gminę tego zadania jest powstanie po stronie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych obowiązku uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Taki obowiązek powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.W przypadku nieruchomości niezamieszkałych opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z tymi odpadami powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty ustalonej przez Radę Miejską. Opłata ta stanowi dochód gminy. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów ich selektywnego zbierania oraz obsługi administracyjnej tego systemu.Rada Miejska, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę:

 • liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę,

 • ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych,

 • koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

 • przypadki wytwarzania przez właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych nieregularnie, a w szczególności nieruchomościach, na których odpady komunalne powstają sezonowo.

Zgodnie z art. 6k cytowanej ustawy Rada Miejska, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, dokona wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustali stawkę tej opłaty. Natomiast art. 6j ustawy określa sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy.

Opłata ta stanowi iloczyn stawki opłaty oraz:


1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo
2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo
3) powierzchni lokalu mieszkalnego.
Oprócz wyżej wymienionych podstaw do naliczania przedmiotowej opłaty, Rada Miejska może uchwalić jedną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.Cele nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Koronowo

 • uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

 • prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”,

 • całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk odpadów,

 • prowadzenie właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami komunalnymi zarówno przez właścicieli nieruchomości, jak i przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

 • zmniejszenie dodatkowych zagrożeń dla środowiska wynikających z transportu odpadów komunalnych z miejsc ich powstania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, 

 • osiągniecie wymaganych dyrektywami unijnymi i przepisami prawa poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych redukcji masy odpadów ulęgających biodegradacji kierowanych na składowisko poprzez mechaniczno-biologiczną instalację ZGO wraz z kompostownią i sortownią,

 • utworzenie samofinansującego się systemu gospodarki odpadami,

 • prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na załączonym  formularzu. W tytule e-maila przekazującego formularz uwag prosimy wpisać „Konsultacje społeczne”.
Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.


Projekt uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (20kB) plik

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (22kB) plik

Formularz konsultacji (1161kB) plik

Ogłoszenie o konsultacjach (641kB) pdf

Ogłoszenie o konsultacjach (458kB) pdf

Protokół z przeprowadzonych konsultacji (438kB) jpg

metryczka


Wytworzył: Monika Majewska (16 sierpnia 2012)
Opublikował: Monika Majewska (16 sierpnia 2012, 14:08:45)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Monika Majewska (28 sierpnia 2012, 13:02:16)
Zmieniono: Dodanie protokołu z konsultacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3317