Burmistrz Koronowa Ogłasza konkurs wniosków na wsparcie poprzez udzielenie dotacji ze środków budżetu gminy na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania o jej udzielenie

BURMISTRZ KORONOWA
OGŁASZA

konkurs wniosków na wsparcie poprzez udzielenie dotacji ze środków budżetu gminy na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania o jej udzielenie
obejmujących:
1. Pomoc w realizacji inwestycji związanych z budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;
2. Pomoc w realizacji inwestycji związanych z modernizacją studni głębinowych;
3. Pomoc w realizacji inwestycji związanych z zakupem i instalacją przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 maja 2011 r., w Urzędzie Miejskim     w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Koronowie,    Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo. W przypadku przesłania wniosku drogą pocztową – za wniosek złożony po terminie uznany zostaje wniosek, który wpłynie do Urzędu Miejskiego w Koronowie w terminie do dnia 18 maja 2011 r. (nie decyduje data stempla pocztowego).

Wnioski dotyczyć muszą zadań już zrealizowanych.

Wniosek musi zawierać:
a) imię i nazwisko oraz adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy,
b) opis zadania, na które ma być udzielona dotacja, wraz ze wskazaniem efektu ekologicznego, który wnioskodawca zamierza osiągnąć w wyniku realizacji tego zadania,
c) dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości na której będzie wykonywane zadanie, a w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości – zgodę właściciela albo innych współwłaścicieli na wykonanie zadania,
d) kosztorys realizacji zadania,
e) dokumenty niezbędne do rozpatrzenia lub oceny wniosku, w szczególności kosztorysy i mapy nieruchomości; (mapa potwierdzona za zgodność z oryginałem nie starsza niż 1 rok),
f) inne dokumenty określone w formularzach wniosków.

Wniosek należy składać na formularzach dostępnych na stronie www.bip.koronowo.pl.

Kryteria przy rozpatrywaniu złożonych wniosków:
a) efekty ekologiczne zadania,
b) znaczenie zadania dla realizacji celów publicznych gminy,
c) możliwości realizacji zadania przez oferenta przy uwzględnieniu informacji zawartych we wniosku,
d) ocena wykonania zadań zleconych oferentowi w okresie 3 ostatnich lat, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości realizacji
e) wysokość środków zabezpieczonych w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.

Z podmiotem, któremu została przyznana dotacja, zawiera się umowę o udzielenie dotacji.

Dokumenty załączone do wniosku muszą złożone w oryginale lub potwierdzone urzędowo za zgodność    z oryginałem.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:
Michalina Szymańska – podinspektor ds. ochrony środowiska tel. 052 382 64 42
Agnieszka Jonczyńska – młodszy referent ds. ochrony środowiska tel. 052 382 64 42


metryczka


Wytworzył: Michalina Szymańska (2 maja 2011)
Opublikował: Mariusz Stanek (2 maja 2011, 10:44:21)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1497