Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RGGiOŚ-7624/5/10

ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 38 i art. 85, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że Burmistrz Koronowa wydał decyzję znak: RGGiOŚ-7624/5/10 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "strefa przemysłowa w Koronowie (park przemysłowy) - budowa sieci kanalizacji deszczowej - część II na dz. nr 117, 74/6, 330/1, 453, 475/9, 397/4, 397/5, 399/1, 400/1, 401, 402/3, 402/2, 405, 406, 408, 397/6, 399/2, 400/2, 397/2, 400/2, 397/2, 440, 441, 444, 445, 431/1, 418, 417, 395/4, 395/2 obręb geodezyjny Koronowo.
Decyzja oraz dokumentacja sprawy w tym postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy są do wglądu w siedzibie Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koronowie, przy Placu Zwycięstwa 1 w pok. 1 w dniach i godzinach urzędowania.
Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koronowie, przy placu Zwycięstwa 1, w miejscowości planowanej inwestycji oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koronowie www.bip.koronowo.pl.

z up. BURMISTRZA
/-/ Leszek Czerkawski
Zastępca Burmistrza

metryczka


Wytworzył: Urszula Dufka (21 kwietnia 2010)
Opublikował: Maciej Nawrocki (22 kwietnia 2010, 08:12:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1582