Obwieszczenie Burmistrza Koronowa w sprawie RGGiOŚ-7624/43/09

OBWIESZCZENIE
 w sprawie: zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia

Zgodnie z treścią art. 74, ust. 3, art. 63, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie kurnika zlokalizowanego w gospodarstwie rolnym, na działce 43/2 w Glinkach, gmina Koronowo, prowadzonego na wniosek Elżbiety i Cezarego Zawiślak oraz Ewy i Stanisława Śliż, że wydałem postanowienie znak: RGGOŚ-7624/43/09 o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Strony postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie mogą zapoznać się z treścią postanowienia i dokumentacją sprawy w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koronowie przy ul. Plac Zwycięstwa 1, (pok. nr 1 stanowisko ds. ochrony środowiska nr tel. 052 382 64 41).
Pouczenie
Na niniejsze postanowienie służy stronom prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Koronowa w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Doręczenie postanowienia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. BURMISTRZA
/-/ Leszek Czerkawski
Zastępca Burmistrza

metryczka


Wytworzył: Maciej Nawrocki (8 kwietnia 2010)
Opublikował: Maciej Nawrocki (8 kwietnia 2010, 09:28:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1535