Obwieszczenie Burmistrza Koronowa w Sprawie RGGiOŚ-7624/41/09

OBWIESZCZENIE
zawiadomienie stron postępowania administracyjnego o wydaniu decyzji w sprawie braku potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Zgodnie z treścią art. 74, ust. 3, art. 63, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z  przyłączami na terenie osiedla Tuszyny w Koronowie na dz. nr 1913, 160, 172/13, 169/13, 166/13, 187/5, 156/4, 161/3, 163, 161/4, 161/10, 153/15, 150, 153/7, 153/8, 147, 144/2, 144/15, 141/17, 144/16, 141/22, 141/27, 141/40, 172/12, 141/41, 126/31, 124/54, 141/14, 137/1, 127/4, 127/3, 128/2, 128/3, 131, 134, 153/3, 138/18, 128/24, 128/25, 125/6, 124/40, 124/41, 124/39, 124/38, 124/37, 166/12, 169/14, 128/26, 172/16, 153/9, 188/5, obręb Koronowo”, że Burmistrz Koronowa wydał decyzję znak: RGGiOŚ-7624/41/09/10 w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Strony postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie mogą zapoznać się z treścią postanowienia w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koronowie przy ul. Plac Zwycięstwa 1, (pok. nr 1 stanowisko ds. ochrony środowiska nr tel. 052 382 64 41). Pouczenie Na niniejsze decyzję służy stronom prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Koronowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia. Doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1, w miejscowości planowanej inwestycji oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koronowie www.bip.koronowo.pl.

z up. BURMISTRZA
/-/ Leszek Czerkawski
Zastępca Burmistrza

metryczka


Wytworzył: Urszula Dufka (1 marca 2010)
Opublikował: Maciej Nawrocki (11 marca 2010, 10:25:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1129