Obwieszczenie Burmistrza w Sprawie RGGiOŚ-7624/5/10

OBWIESZCZENIE
 w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów ochrony środowiska o wydanie opinii i dokonanie uzgodnień

Zgodnie z art. 10 §1, art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) oraz na podstawie art. 73, ust. 1 i art. 74, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Koronowo, działającej przez Pracownię Projektowo – Inwestycyjną Inżynieria Sanitarna Sławomir Matuszak, ul. Rynek 25, 86-200 Chełmno zostało wszczęte i toczy się postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Strefa przemysłowa w Koronowie (park przemysłowy) - budowa sieci kanalizacji deszczowej – część II na dz. nr 117, 74/6, 330/1, 453, 475/9, 397/4, 397/5, 399/1, 400/1, 401, 402/3, 402/2, 405, 406, 408, 397/6, 399/2, 400/2, 397/2, 440, 441, 444, 445, 431/1, 418, 417, 395/4, 395/2 obręb geodezyjny Koronowo.
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. Stronami w powyższym postępowaniu są właściciele i władający nieruchomościami sąsiadującymi z miejscem realizacji inwestycji, położonej na działkach o nr ew.: 117, 74/6, 330/1, 453, 475/9, 397/4, 397/5, 399/1, 400/1, 401, 402/3, 402/2, 405, 406, 408, 397/6, 399/2, 400/2, 397/2, 440, 441, 444, 445, 431/1, 418, 417, 395/4, 395/2 obręb geodezyjny Koronowo. Szczegółowy wykaz właścicieli i władających, dostępny jest w Wydziale Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koronowie pod niżej podanym adresem. W związku z powyższym strony mogą zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją, jak również wnieść ewentualne wnioski i uwagi w siedzibie Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 1, (pok. nr 1, w dni i godziny urzędowania: poniedziałek - piątek w godz. 7³° - 15³°), oraz uczestniczyć we wszystkich czynnościach urzędowych. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 K.p.a. zapewnia się wszystkim stronom tego postępowania czynny udział w każdym jego stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Zgodnie z art. 64, ust. 2 i art. 71, ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz § 3, ust. 1, pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po zasięgnięciu opinii i uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień do decyzji środowiskowej. Zgodnie z art. 35, § 5 K.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Zgodnie z art. 41, § 1 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń, a także przez zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.koronowo.pl oraz w miejscu realizacji inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Maciej Nawrocki (3 lutego 2010)
Opublikował: Maciej Nawrocki (4 lutego 2010, 07:47:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1231