Obwieszczenie Burmistrza Koronowa w sprawie RGGiOŚ-7624/45/09


OBWIESZCZENIE
zawiadomienie stron postępowania administracyjnego o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Zgodnie z treścią art. 74, ust. 3, art. 63, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji planowanego przedsięwzięcia pod nazwą:„Strefa przemysłowa w Koronowie (park przemysłowy) – budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na dz. nr 73, 114/2, 114/3, 115/4, 303, 317/1, 317/2, 985, 1015, 1036, 70, 119/1, 120, 74/6, 74/5, 37/4, 295/13, 312/10, 312/9, 312/11, 13187/4, 2010”. Burmistrz Koronowa wydał postanowienie znak: RGGiOŚ-7624/45/09, że dla realizacji powyższego przedsięwzięcia nie jest wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko. Strony postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie mogą zapoznać się z treścią postanowienia, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koronowie przy ul. Plac Zwycięstwa 1, (pok. nr 1 stanowisko ds. ochrony środowiska, nr tel. 052 382 64 41).
Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Koronowa w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Doręczenie postanowienia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz
/-/ Stanisław Gliszczyński

metryczka


Wytworzył: Maciej Nawrocki (3 lutego 2010)
Opublikował: Maciej Nawrocki (4 lutego 2010, 07:34:34)

Ostatnia zmiana: Maciej Nawrocki (4 lutego 2010, 07:44:13)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1263