Obwieszczenie w sprawie RGGiOŚ-7624/36/09


OBWIESZCZENIE
 
w sprawie zawiadomienia  stron postępowania administracyjnego o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
 
Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz.1071 ze zm.), zawiadamia się, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków przy ul. Kasprzaka, Podgórnej, Nakielskiej w Koronowie na dz. nr: 431/1, 389, 436/1, 431/2, 388, 495/4, 343/1, 1152/3, 1130, 1134, 343/2, 413/3, 1197”, prowadzonej z wniosku Gminy Koronowo działającej poprzez Pracownię Projektowo Inwestycyjną INŻYNIERIA SANITARNA Sławomir Matuszak ul. Rynek 25, 86-200 Chełmno (znak sprawy: RGGiOŚ-7624/36/09).
Strony mogą zapoznać się z zebranymi materiałami dowodowymi w niniejszej sprawie oraz składać wnioski, wyjaśnienia i uwagi przed wydaniem decyzji administracyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koronowie, przy Placu Zwycięstwa 1, pok. nr 1, (tel. nr 052 382 64 41), w terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia niniejszego pisma, w dniach i godzinach urzędowania.
Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koronowie, przy Placu Zwycięstwa 1, w miejscu planowanej inwestycji.

Z up. BURMISTRZA
/-/ Leszek Czerkawski
Zastępca Burmistrza

metryczka


Wytworzył: Urszula Dufka (25 stycznia 2010)
Opublikował: Maciej Nawrocki (25 stycznia 2010, 11:35:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1621