Obwieszczenie w sprawie RGGiOŚ-7624/39/09


OBWIESZCZENIE
zawiadomienie stron postępowania administracyjnego o wydaniu postanowienia w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 
            Zgodnie z treścią art. 74, ust. 3, art. 63, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Wtelno oraz rozbudowie i przebudowie sieci wodociągowej na terenie wsi Tryszczyn wraz z przesyłem Wtelno – Tryszczyn na działkach oznaczonych nr ew. 94/19, 94/5, 117/5, 254, 256, 264/14, 265/3, 265/4, 267/6, 271/7, 271/8, 271/3 – obręb Wtelno jedn. Ew Koronowo – G oraz dz. nr 68/2, 125/1, 162/14, 177, 185, 188, 196, 212, 214, 217, 254/6, 336/3, 339, 340/1, 346, 368, 410, 411, 444, 457, 461, 534/1, 615, 619/4, 631, 632, 641, 643/2, 643/3, 644/3, 645, 646, 652/3, 661, 662/1, 662/2, 662/3, 662/8, 662/9, 678, 342/9 LP – obręb Tryszczyn, jedn. ew. Koronowo – G. Burmistrz Koronowa wydał postanowienie znak: RGGiOŚ-7624/39/09, że dla realizacji powyższego przedsięwzięcia jest wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko.
            Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
            Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
            Strony postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie mogą zapoznać się z treścią postanowienia w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koronowie przy ul. Plac Zwycięstwa 1, (pok. nr 1 stanowisko ds. ochrony środowiska, nr tel. 052 382 64 41).
Pouczenie
            Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Koronowa w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Doręczenie postanowienia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z up. BURMISTRZA
/-/ Leszek Czerkawski
Zastępca Burmistrza

metryczka


Wytworzył: Maciej Nawrocki (22 stycznia 2010)
Opublikował: Maciej Nawrocki (25 stycznia 2010, 10:28:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1277