Obwieszczenie Burmistrza Koronowa w sprawie RGGiOŚ-7624/1/10

Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów ochrony środowiska o opinię i dokonanie uzgodnień do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 10 §1, art.49 art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) oraz na podstawie art. 73, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek „TRANSTOM” Górka Spółka Jawna ul. Dworcowa 26, 86-013 Mąkowarsko zostało wszczęte i toczy się postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie parkingu dla TIR-ów ( pojazdów pow. 3,5 t) do 20 pojazdów na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 328, 327 i 360 obręb Mąkowarsko do 4000 m² przy ul. Dworcowej 26 w Mąkowarsku. Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. Stronami w powyższym postępowaniu są właściciele i władający nieruchomościami sąsiadującymi z miejscem realizacji inwestycji, położonej na działkach o nr ew.: 328, 327 i 360 obręb Mąkowarsko. Szczegółowy wykaz właścicieli i władających, dostępny jest w Wydziale Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koronowie pod niżej podanym adresem. W związku z powyższym strony mogą zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją, jak również wnieść ewentualne wnioski i uwagi w siedzibie Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 1, (pok. nr 1, w dni i godziny urzędowania : poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i piątek w godz. od 7³° do 15³°), oraz uczestniczyć we wszystkich czynnościach urzędowych. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 K.p.a. zapewnia się wszystkim stronom tego postępowania czynny udział w każdym jego stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Zgodnie z art. 64, ust. 2 i art. 71, ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz § 3, ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień do decyzji środowiskowej. Zgodnie z art. 35, § 5 K. p. a do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Zgodnie z art. 41, § 1 K.p.a w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń, a także przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koronowie www.bip.koronowo.pl oraz w miejscu realizacji inwestycji.

z up. BURMISTRZA
/-/ Leszek Czerkawski
Zastępca Burmistrza

metryczka


Wytworzył: Urszula Dufka (15 stycznia 2010)
Opublikował: Maciej Nawrocki (19 stycznia 2010, 09:56:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1258