Obwieszczenie Burmistrza Koronowa, z dnia 19.03.2009 r., w sprawie RGGiOŚ-7624/2/09


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Koronowa z dnia 19 marca 2009 r.
 
Zgodnie z treścią art. 74, ust. 3, art. 63, ust. 1, art. 69, ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.) oraz art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „wylesieniu terenów oraz zmianie sposobu użytkowania działek nr 48/1 i 51/1, położonych w Koronowie – Pieczyskach dla potrzeb realizacji usług w zakresie rehabilitacji zdrowotnej, rekreacji i budownictwa letniskowego”, iż w dniu 18.03.2009 r. wydałem postanowienie znak: RGGiOŚ-7624/2/09, że dla realizacji powyższego przedsięwzięcia jest wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko określonego w art. 66 ust.1 ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień zawartych w punktach 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 oraz ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227) ze szczegółowym uwzględnieniem:
a) przewidzianych skutków społecznych, przyrodniczych i ekonomicznych;
b) opisaniem wpływu wylesienia na stosunki wodne oraz na glebę w pobliżu planowanej inwestycji;
c) nakazów i zakazów wynikających z decyzji Wojewody Bydgoskiego z dnia 14 grudnia
1998 r., znak: OŚ-X-6210/104/98 w sprawie ustanowienia strefy ochronnej pośredniej zewnętrznej komunalnego ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Brdy „Czyżkówko” w Bydgoszczy;
d) wpływu na obszary krajobrazu chronionego Zalewu Koronowskiego w aspekcie nakazów i zakazów określonych w Rozporządzeniu nr 11 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 9 czerwca 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. Nr 72, poz. 1375).
Jednocześnie informuję, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach może być wydana po opracowaniu raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko i dokonania uzgodnień z organami ochrony środowiska tj. Starostą Bydgoskim i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy. W związku z tym w myśl art. 69, ust. 4 postanowiłem zawiesić postępowanie w przedmiotowej sprawie do chwili otrzymania raportu. Zgodnie z art. 35 §5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Zgodnie z art. 41 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Strony postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie mogą zapoznać się z treścią postanowienia w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Plac Zwycięstwa 1, (pok. nr 28 Stanowisko ds. Ochrony Środowiska  nr  tel. 052 382 64 41).

Pouczenie


Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Koronowa w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Doręczenie postanowienia, uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Otrzymują - strony postępowania administracyjnego poprzez podanie do publicznej wiadomości.

z up. BURMISTRZA
/-/ Leszek Czerkawski
Zastępca Burmistrza

metryczka


Wytworzył: Urszula Dufka (19 marca 2009)
Opublikował: Maciej Nawrocki (20 marca 2009, 14:24:37)

Ostatnia zmiana: Maciej Nawrocki (24 marca 2009, 12:46:43)
Zmieniono: dodano link

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1267