Obwieszczenie Burmistrza Koronowa, z dnia 12.03.2009 r., w sprawie RGGiOŚ-7624/6/09

Obwieszczenie
Burmistrza Koronowa
w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów ochrony środowiska o opinię i dokonanie uzgodnień do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 74 ust. 3 i art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze. zm.)

zawiadamiam,


 że w dniu 12 marca 2009 r. został złożony wniosek Gminy Koronowo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ”budowie nawierzchni ulicy Słowackiego i Wyczółkowskiego w Koronowie na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1624, 1625”. Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.
Stronami w powyższym postępowaniu są właściciele i władający nieruchomościami sąsiadujący z miejscem realizacji inwestycji, o nr. ew. 1624,1625. Szczegółowy wykaz właścicieli i władających, dostępny jest w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koronowie pod niżej podanym adresem. W związku z powyższym strony mogą zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją, jak również wnieść ewentualne wnioski i uwagi w siedzibie Wydziału Rolnictwa i Gospodarki i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koronowie ul. Plac Zwycięstwa nr 1, (II piętro, pok. 28 od poniedziałeku do piątku w godz. od 7³º do 15³º, oraz uczestniczyć we wszystkich czynnościach urzędowych, o których zostaną powiadomione obwieszczeniem.
Jednocześnie Informuję, że zgodnie z art. 10 K.p.a. zapewnia się wszystkim stronom tego postępowania czynny udział w każdym jego stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, pok. Nr 28, w godzinach urzędowania.
Zgodnie z art. 64 ust. 2 pkt. 1a, art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.Nr 199, poz. 1227 ze zm.)oraz § 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po zasięgnięciu opinii i uzgodnieniu ze Starostom Bydgoskim i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.
Zgodnie z art. 35 § 5 K.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Zgodnie z art. 41 § 1 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń a także przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koronowie www.bip.koronowo.pl.

z up. BURMISTRZA
/-/ Leszek Czerkawski
Zastępca Burmistrza

metryczka


Wytworzył: Urszula Dufka (12 marca 2009)
Opublikował: Maciej Nawrocki (17 marca 2009, 15:01:13)

Ostatnia zmiana: Maciej Nawrocki (17 marca 2009, 15:10:47)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1084