Obwieszczenie Burmistrza Koronowa, z dnia 12.03.2009 r., w sprawie OŚ-7624/14/08/09


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA KORONOWA
 
w sprawie: zawiadomienia stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego  przedsięwzięcia polegającego na:  zmianie przeznaczenia działek leśnych o nr ew.: 52/1; 52/2; 52/3; 52/4; 52/5; 52/6; 52/7; 53/1; 53/2; 53/3; 53/4; 53/5; 53/6 położonych w Koronowie – Pieczyskach pod usługi i budownictwo letniskowe.
 
      Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz art. 10 i art. 49 KPA (tj. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 12 marca 2009 r. wydałem decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : zmianie przeznaczenia działek leśnych o nr ew.: 52/1; 52/2; 52/3; 52/4; 52/5; 52/6; 52/7; 53/1; 53/2; 53/3; 53/4; 53/5; 53/6 położonych w Koronowie – Pieczyskach pod usługi i budownictwo letniskowe.
    Z aktami przedmiotowej sprawy, można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1, pok. 28 (tel. 0-52 382 64 40, wew. 441), na stanowisku ds. ochrony środowiska w godzinach urzędowania.
     Na niniejszą decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
   Decyzja ta została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koronowie www.bip.koronowo.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koronowie przy Plac Zwycięstwa nr 1  i przy ulicy Pomianowskiego nr  1 oraz w miejscu planowanej inwestycji.
 
z up. BURMISTRZA
/-/ Leszek Czerkawski
Zastępca Burmistrza

metryczka


Wytworzył: Urszula Dufka (12 marca 2009)
Opublikował: Maciej Nawrocki (17 marca 2009, 14:53:19)

Ostatnia zmiana: Maciej Nawrocki (17 marca 2009, 15:12:54)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1105