Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 11 lutego 2009 roku, w sprawie OŚ-7624/19/08/09


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA KORONOWA
 
    Na podstawie z art. 46a ust. 5 i art.19 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 ze zm.) i w związku z art.153 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227) i § 3 ust.1 pkt. 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573,ze zm.) oraz art.10  KPA (tj. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 10 lutego 2009 r. wydałem decyzję znak: RGG i OŚ-7624/19/08/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie warsztatu ślusarskiego wraz z pomieszczeniami gospodarczymi – dwa stanowiska do obróbki metalu, na działce 120/1 w Gościeradzu”,
     Z aktami przedmiotowej sprawy, można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1, pok. 28 (tel. 0-52 382 6 440, wew. 441 i 442 ), na stanowisku ds. ochrony środowiska w godzinach urzędowania.  Na niniejszą decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
   Decyzja ta została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koronowie www.bip.koronowo.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1 i przy ulicy Pomianowskiego 1. 
    Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

z up. Burmistrza Koronowa
/-/ Leszek Czerkawski
Zastępca Burmistrza

metryczka


Wytworzył: Urszula Dufka (11 lutego 2009)
Opublikował: Maciej Nawrocki (12 lutego 2009, 12:43:00)

Ostatnia zmiana: Maciej Nawrocki (12 lutego 2009, 13:54:06)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1120