Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 04 lutego 2009 roku, w sprawie OŚ-7624/15/08/09


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA KORONOWA
 
 
    Na podstawie z art. 46a ust. 5 i art.19 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150) i w związku z art.153 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227) i § 3 ust.1 pkt. 56 i 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573,ze zm.) oraz art.10 i  art. 49 KPA (tj. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 4 lutego 2009 r. wydałem decyzję  znak: RGG i OŚ-7624/15/08/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : budowie kanalizacji deszczowej wraz z przebudową nawierzchni ulic: Nakielska dz. nr 1623, Łokietka dz. nr 1609, Staromiejska dz. nr 1602 , Okrzei dz. nr 1606, Kościuszki dz. nr 1610, Szkolna dz. nr 1599, 1600, 1601, 1630, Plac Zwycięstwa dz. nr 1622, Sienkiewicza dz. nr 1613, Sawickiej dz. nr 1621, Farnej 1593, Garncarskiej 1603, Paderewskiego 1619, Dworcowej 685 oraz 475/9 obręb geodezyjny Koronowo.

     Z aktami przedmiotowej sprawy, można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1, pok. 28 (tel. 0-52 382 64 40, wew. 441 i 442 ), na stanowisku ds.ochrony środowiska w godzinach urzędowania. 
Na niniejszą decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Decyzja ta została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koronowie www.bip.koronowo.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1 i przy ulicy Pomianowskiego 1 oraz w  miejscu planowanej inwestycji.

Burmistrz Koronowa
/-/ mgr Stanisław Gliszczyński

metryczka


Wytworzył: Urszula Dufka (4 lutego 2009)
Opublikował: Maciej Nawrocki (12 lutego 2009, 11:48:02)

Ostatnia zmiana: Maciej Nawrocki (12 lutego 2009, 12:31:40)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1118