Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 30 stycznia 2009 roku, w sprawie obowiązków osób posiadających psy


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA KORONOWA
Z DNIA 30.01.2009 r.
w sprawie obowiązków osób posiadających psy.
 
            Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. z 2005 r. Dz. U. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) oraz Uchwały Rady Nr XLII/498/06 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo mając na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek:
1. Zarejestrowanie w Urzędzie Miejskim w Koronowie w terminie 14 dni od wejścia w posiadanie psa.
2. Oznakowanie psa znaczkiem identyfikacyjnym wydawanym nieodpłatnie podczas rejestracji psa;
3. Wyposażenia psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne – w kaganiec;
4. Prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu – w nałożonym kagańcu;
5. Systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie psów w wieku powyżej trzech miesięcy i okazywanie na żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu.
6. Uzyskanie zezwolenia burmistrza na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną; dla właścicieli trzymających w/w psy w budynkach wielorodzinnych uzyskanie zezwolenia burmistrza poprzedzone musi być uzyskaniem zgody administratora lub właściciela budynku;W odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
a.  stały i skuteczny dozór,
b.  niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów – przewodników,
c.  niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk oraz tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał rady gminy,
d.  zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych do tego przeznaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne,
e.  zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich oraz odpowiednio oznakowana tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem zawieszonym koło wejścia na posesję,
f.   kojce dla zwierząt mogą być zlokalizowane w odległości min. 2m od granicy posesji,
g.  natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy niewidomych, korzystających z psów – przewodników,
h.  niedopuszczenie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.
 
Ponadto informuję, że pozostawiony pies bez należytej opieki na ulicy przez swojego właściciela zostanie złapany, a następnie odwieziony do Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy, a jego właściciel zostanie ukarany grzywną i obciążony kosztami.

UWAGA! Zgodnie z art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. z 2005 r. Dz. U. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) kto nie wykonuje i nie przestrzega w/w obowiązków podlega karze grzywny.

Z up. Burmistrza Koronowa
/-/ Leszek Czerkawski
Z-ca Burmistrza

metryczka


Wytworzył: Maciej Nawrocki (30 stycznia 2009)
Opublikował: Maciej Nawrocki (5 lutego 2009, 14:06:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2079