Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 15.01.2009 r. w sprawie obowiązków posiadaczy wyrobów zawierających azbest.

Koronowo, dnia 15.01.2009 r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA KORONOWA
z dnia 15 stycznia 2009 r.
w sprawie obowiązków posiadaczy wyrobów zawierających azbest

   Na podstawie § 7 ust. 1 - 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2003 r. Nr 192 poz. 1876 ze zm.) oraz § 3 ust.3, § 4 ust.1-3 i § 6   ust. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.  w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649)

przypominam:

 
- posiadacz wyrobów azbestowych corocznie winien ponawiać aktualizację inwentaryzacji wyrobów azbestowych (wyniki inwentaryzacji z 2008 r. należy przekazywać do dnia 31 stycznia 2009 r.),

- przedłożyć w Urzędzie Miejskim w Koronowie, informację stanowiącą  załącznik nr 2 do w/w rozporządzenia o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania,

- w przypadku zakończenia wykorzystywania wyrobu zawierającego azbest właściciel jest obowiązany do złożenia stosownej informacji stanowiącej załącznik nr 3 do w/w rozporządzenia: o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone,

- właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości obowiązany jest zgłosić prace polegające na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji architektoniczno - budowlanej (do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy).
 
    Druki informacji wniosku można pobrać w Urzędzie Miejskim w Koronowie, punkt informacyjny, lub pokój nr 28 Wydział Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska bądź na stronie internetowej www.bip.koronowo.pl.
    Proszę o włączenie się w program inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Pełna i rzetelna ich inwentaryzacja umożliwi przygotowanie adekwatnych planów i działań dla usunięcia azbestu z naszego otoczenia. Posiadanie pełnych danych będzie także warunkowało udzielenie pomocy finansowej na cele związane z usuwaniem tego czynnika     z naszego otoczenia.

Z up. Burmistrza Koronowa
/-/ Leszek Czerkawski
Z-ca Burmistrza


Załącznik Nr 2-o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania. (56kB) pdf
Załącznik Nr 3-o wyrobach zawierających azbest , których wykorzystanie zostało zakończone. (60kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Monika Majewska (15 stycznia 2008)
Opublikował: Monika Majewska (16 stycznia 2009, 13:00:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2219