Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 20.12.2008 r.


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA KORONOWA
z dnia 20 grudnia 2008 r.
                                                                                                 
   Na podstawie art. 5 ust.1, pkt. 4, ust. 2, 3 i 5, oraz art. 10 ust. 2 i 2a Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości   i porządku  w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLII/498/06 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i  porządku na terenie Gminy Koronowo (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 93, poz. 1241 ze zm.) właściciele nieruchomości, wykonawcy robót budowlanych, przedsiębiorcy użytkujący tereny służące do komunikacji publicznej oraz zarządcy dróg mają obowiązek usuwania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.
    Zawiadamiam, że będą prowadzone kontrole w zakresie wykonywania   wyżej  wymienionych  obowiązków. 
 
Nie wykonanie w/w obowiązków  w myśl art. 101 Kodeksu wykroczeń podlega karze grzywny do 1.000,- zł. albo karze nagany.
 
Z up. Burmistrza Koronowa
/-/ Leszek Czerkawski
Z-ca Burmistrza

 

metryczka


Wytworzył: Urszula Dufka (20 grudnia 2008)
Opublikował: Monika Majewska (23 grudnia 2008, 13:59:11)

Ostatnia zmiana: Monika Majewska (23 grudnia 2008, 14:11:03)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1243