Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 30 października 2008 r. w sprawie OŚ-7624/17/08

Koronowo, dnia 30.10.2008 r.
BURMISTRZ KORONOWA
OŚ-7624/17/08


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Koronowa z dnia 30 października 2008 r.

Zgodnie z treścią art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (jt. z 2008r. Dz. U. Nr 25, poz.150 ze zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (jt. z 2000r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „przebudowie drogi krajowej nr 25 na odcinku Mąkowarsko – Buszkowo od km 116+049,30 do km 120+420,85”, iż w dniu 30 października 2008 r. wydałem postanowienie znak: OŚ-7624/17/08, w sprawie sprostowania omyłkowego zapisu w nazwie przedsięwzięcia, która obecnie brzmi …„przebudowie drogi krajowej nr 25 na odcinku Mąkowarsko – Buszkowo od km 116+100 do km 120+500”….
Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania, że sprawa zostanie załatwiona po terminie przewidzianym w art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jt. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz.1071 ze zm.) z uwagi na konieczność uzyskania uzgodnień warunków do decyzji w przedmiotowej sprawie z organami przewidzianymi w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (jt. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 ze zm.) tj. ze Starostą Bydgoskim. Przewidywany termin załatwienia sprawy do 30 listopada 2008 r.
Strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią postanowienia w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Plac Zwycięstwa 1, (pok. Nr 28 Stanowisko ds. Ochrony Środowiska nr tel. 0512 382 64 41). Na postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Koronowa w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Doręczenie postanowienia, uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Otrzymują:
  1. strony postępowania administracyjnego poprzez podanie do publicznej wiadomości
  2. umieszczenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Koronowie
  3. umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w miejscu planowanej inwestycji
  4. umieszczeniu na stronie internetowe Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.koronowo.pl
  5. a/a
Burmistrz Koronowa
/-/ mgr Stanisław Gliszczyński

metryczka


Wytworzył: Urszula Dufka (30 października 2008)
Opublikował: Monika Majewska (31 października 2008, 10:54:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1296