Zawiadomienie w sprawie udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia z dnia 26.09.2008 r. znak: OŚ-7624/31/06/07/08

Koronowo, dnia 26.09.2008 r.
Burmistrz Koronowa
OŚ- 7624/31/06/07/08


ZAWIADOMIENIE
w sprawie udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowych o uwarunkowaniach zgody na realizacje planowanego przedsięwzięcia


Na podstawie art. 31 i art.32 ust.1 pkt 1, ust.1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. z 2006 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150, ze zm.) informuje się o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Zakład Magazynowania, Przetwarzania i Recyklingu Odpadów w Koronowie przy ul. Przemysłowej 3, na działce o nr ew. 1100”. Przed wydaniem decyzji przeprowadzane jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w ramach której sporządzony jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Postępowanie w przedmiotowej sprawie prowadzone jest na wniosek FAAR TRADING, ul. Grunwaldzka 235, 85-438 Bydgoszcz. Informację o wniosku, raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz o postanowieniach organu prowadzącego postępowanie, umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajdującym się w Urzędzie Miejskim w Koronowie, Pl. Zwycięstwa 1, pok. Nr 28 i na stronie internetowej: www.bip.koronowo.pl.
Stosownie do art.31 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t z 2006 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150, ze zm.) można zapoznać się z dokumentacją niniejszego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 1, stanowisko ds. ochrony środowiska pok. 28, tel. 0 52 382 64 41 w godzinach 8°° - 15°°, w dniach pracy Urzędu oraz zgłosić uwagi i wnioski w terminie 21 dni tj. od 26 września do 17 października 2008 r.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koronowie: www.bip.koronowo.pl.

Z up. Burmistrza Koronowa
/-/ inż. Barbara Piłat
Kierownik Wydziału Rolnictwa Gospodarki Gruntami
i Ochrony Środowiska

metryczka


Wytworzył: Urszula Dufka (26 września 2008)
Opublikował: Monika Majewska (26 września 2008, 14:35:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2518