Obwieszczenie Burmistrza Koronowa w sprawie wydanie decyzji OŚ-7624/11/07/08

Koronowo, dnia 5 września 2008r.
7624/11/07/08
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA KORONOWA
w sprawie zawiadomienia stron o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
planowanego przedsięwzięcia
 
Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. z 2000 r. Dz. U. Nr 98 poz.1071 ze zm.) oraz zgodnie  z treścią art. 46a, ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150) z a w i a d a m i a m, że zostało zakończone postępowanie dowodowe z wniosku „PROJPRZEM” Spółka Akcyjna w Bydgoszczy  ul. Bernardyńska 13, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku produkcyjnego nr 62 (wielonawowego) z suwnicami po rozbudowie obiektów nr 6,7,8,9,i 9a na terenie Zakładu Produkcyjnego „PROJPRZEM” S.A w Koronowie, ul. Szosa Kotomierska 35, na działkach nr ew. 1126/4, 1127/4, 1127/6”.
Strony mogą składać wnioski i wyjaśnienia oraz zapoznać się z zebranymi materiałami dowodowymi w niniejszej sprawie przed wydaniem decyzji administracyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koronowie, przy Placu Zwycięstwa 1, pok. 28, w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia w godzinach od 10:00 do 14:00.
Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku prowadzonego postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Doręczenie zawiadomienia poprzez podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
Otrzymują - strony postępowania administracyjnego poprzez podanie do publicznej wiadomości:
1. umieszczenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Koronowie;
2. umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w miejscu planowanej inwestycji;
3. umieszczeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej:
www.bip.koronowo,pl
4. a/a.

Burmistrz Koronowa
/-/ mgr Stanisław Gliszczyński

metryczka


Wytworzył: Urszula Dufka (5 września 2008)
Opublikował: Małgorzata Chudaś (8 września 2008, 10:40:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1486