Obwieszczenie Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/11/08

OŚ-7624/11/08

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Koronowa z dnia 14 sierpnia 2008 r.
w sprawie zawiadomienia o wydaniu postanowienia i wystąpieniu do organów współdziałających o  opinię i dokonanie uzgodnień do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) oraz art.10 §1 i art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150),
Burmistrz Koronowa
zawiadamia, że na wniosek Gminy Koronowo działającej poprzez  Zakład  Inżynierii  Wodno-Ściekowej „PROJEKT Sp. z. o. o. ul. Korfantego 9 w Chodzieży wszczęte  zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowo- kanalizacyjnej w Samociążku gm. Koronowo, w toku tego postępowania   wydałem postanowienie z dnia 14 sierpnia 2008 r. znak: OŚ-7624/11/08, że dla planowanego przedsięwzięcia nie jest wymagany raport oddziaływania na środowisko. Z dokumentacją  w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, pok. Nr 28, w godzinach urzędowania, w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego postanowienia. Postanowienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
W związku z tym iż, w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 49 K.p.a. – postanowienie to na podstawie art. 19 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150) zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koronowie ww.bip.koronowo.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koronowie  przy Placu Zwycięstwa 1 i przy ul. Pomianowskiego 1 oraz na tablicach ogłoszeń w  Samociążku. Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt. 1a, art. 51 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150) oraz § 3 ust. 1 pkt. 63 i pkt. 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po zasięgnięciu opinii i uzgodnieniu ze Starostą Bydgoskim i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.
Zgodnie z art. 35 § 5 K.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Zgodnie z art. 41 § 1 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Informuję, że zgodnie z art. 10 K.p.a. zapewnia się wszystkim stronom tego postępowania czynny udział w każdym jego stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.     
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń, a także przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koronowie www.bip.koronowo.pl.

Z up. Burmistrza Koronowa
/-/ mgr inż. Grzegorz Rożek
Z-ca Burmistrza

metryczka


Wytworzył: Urszula Dufka (14 sierpnia 2008)
Opublikował: Małgorzata Chudaś (18 sierpnia 2008, 15:22:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1115