Obwieszczenie Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/1/08

Koronowo, dnia 04.08.2008 r.
OŚ-7624/1/08
 
 
 OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA KORONOWA
 
w sprawie: zawiadomienia stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa i remont nawierzchni drogi gminnej do Starego Jasińca, gmina Koronowo”, kończącej postępowanie administracyjne.
 
Zgodnie z art. 46a ust. 5 i art. 19 ust. 2 art.. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150) oraz art. 10 i art. 49 KPA (tj. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 4 sierpnia 2008 r. wydałem decyzję znak: OŚ-7624/1/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i remoncie nawierzchni drogi gminnej do Starego Jasińca, gmina Koronowo”.
Z aktami przedmiotowej sprawy, można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1, pok. 28 (tel. 0-52 382 64 40, wew. 441), na stanowisku ds. ochrony środowiska w godzinach urzędowania.
Na niniejszą decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za moim, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Decyzja ta została podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koronowie www.bip.koronowo.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koronowie przy Plac Zwycięstwa 1 i przy ulicy Pomianowskiego 1 oraz w miejscu planowanej inwestycji.

Burmistrz Koronowa
mgr Stanisław Gliszczyński

metryczka


Wytworzył: Urszula Dufka (4 sierpnia 2008)
Opublikował: Małgorzata Chudaś (7 sierpnia 2008, 08:57:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1220