Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wszczęciu postepowania w sprawie OŚ-7624/14/08

                                                                                                                            Koronowo, dnia  31.07.2008r.
OŚ-7624/14/08
 
OBWIESZCZENIE
w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających o opinię i dokonanie uzgodnień do decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) oraz art.10 §1 i art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150), Burmistrz Koronowa
zawiadamia , że na wniosek Pana Andrzeja Michalskiego zamieszkałego w Bydgoszczy  wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:   „ zmianie przeznaczenia działek leśnych o  numerach: 52/1; 52/2; 52/3; 52/4; 52/5; 52/6; 52/7; 53/1; 53/2; 53/3; 53/4; 53/5; 53/6; położonych w Koronowie – Pieczyskach pod usługi i budownictwo letniskowe”.
W związku z tym iż, w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 49 K.p.a. – wniosek ten został podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koronowie www.bip.koronowo.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1 i przy ul. Pomianowskiego 1 oraz na w miejscu planowanego przedsięwzięcia.                           
Informuję, że zgodnie z art. 10 K.p.a. zapewnia się wszystkim stronom tego postępowania czynny udział w każdym jego stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 
Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, pok. Nr 28, w godzinach urzędowania. Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt. 1a, art. 51 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.  Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150) oraz § 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po zasięgnięciu opinii i uzgodnieniu ze Starostom Bydgoskim i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.
Zgodnie z art. 35 § 5 K.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Zgodnie z art. 41 § 1 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń a także przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koronowie www.bip.koronowo.pl.

Burmistrz Koronowa
/-/ mgr Stanisław Gliszczyński
 

metryczka


Wytworzył: Urszula Dufka (31 lipca 2008)
Opublikował: Małgorzata Chudaś (1 sierpnia 2008, 15:02:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1274