Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 31.07.2008 r. w sprawie OŚ-7624/12/08

Koronowo, dnia 31.07.2008 r.
OŚ-7624/12/08
 
 
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Koronowa z dnia 31 lipca 2008 r.
 
Zgodnie z treścią z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (jt. z 2008r. Dz. U. Nr 25, poz.150 ) oraz art.10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (jt. z 2000r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji planowanego przedsięwzięcia  polegającego na:  rozbudowie drogi krajowej nr 25 na odcinku, Koronowo – Bydgoszcz od km 138+500 do 141+709, iż  w dniu 31 lipca 2008 r. wydałem postanowienie  znak: OŚ-7624/12/08, że dla realizacji powyższego przedsięwzięcia nie jest wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko w zakresie  określonym przepisami art. 52 ust.1 i ust.3 wyżej cytowanej ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Strony postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie mogą zapoznać się z treścią postanowienia w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Plac Zwycięstwa 1, ( pok. Nr 28 Stanowisko ds. Ochrony Środowiska  nr  tel. 0512 382 64 41).
 
Pouczenie
Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Koronowa w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Doręczenie postanowienia, uważa się za dokonane po upływie czternasty dni od dnia  publicznego ogłoszenia.  
 
 
Otrzymują - strony postępowania administracyjnego
poprzez podanie do publicznej wiadomości:
1. umieszczenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Koronowie;
2. umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w miejscu planowanej inwestycji;
3. umieszczeniu na stronie internetowe Biuletynu Informacji Publicznej:
www.bip.koronowo,pl
4. a/a.

Burmistrz Koronowa
/-/ mgr Stanisław Gliszczyński

metryczka


Wytworzył: Urszula Dufka (31 lipca 2008)
Opublikował: Małgorzata Chudaś (1 sierpnia 2008, 14:34:43)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Chudaś (1 sierpnia 2008, 15:05:36)
Zmieniono: zmiana osoby wytwarzającej informację

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1488