Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 25.07.2008 r. w sprawie OŚ-7624/15/08

Koronowo, dnia 25.07.2008 r.
OŚ-7624/15/08

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Koronowa
z dnia 25 lipca 2008 r.
w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających o  opinię i dokonanie uzgodnień do decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia.


Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) oraz art.10 §1 i art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150), Burmistrz Koronowa zawiadamia, że na wniosek Gminy Koronowo działającej poprzez Pracownię Projektową PROJBUD Jarosław Matuszak ul. Poznańska 36,88-100 Inowrocław wszczęte   zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanalizacji deszczowej wraz z przebudową nawierzchni ulic: Nakielska dz. nr 1623; Łokietka dz. nr 1609; Staromiejska dz. nr 1602; Okrzei dz. nr 1006; Kościuszki dz. nr 1610; Szkolna  dz. nr: 1599; 1600;1601;1630; Pl. Zwycięstwa dz. nr 1622; Sienkiewicza dz. nr 1613;  Hanki Sawickiej dz. nr 1621; Farna 1593; Garncarskiej 1603; Paderewskiego dz nr 1619; Dworcowej  dz. nr 685 oraz dz. nr 475/9 obręb geodezyjny Koronowo.
W związku z tym iż, w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 49 K.p.a. – wniosek ten został podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koronowie www.bip.koronowo.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1 i przy ul. Pomianowskiego 1 oraz na tablicach ogłoszeń  w  Tryszczynie.
Informuję, że zgodnie z art. 10 K.p.a. zapewnia się wszystkim stronom tego postępowania czynny udział w każdym jego stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, pok. Nr 28, w godzinach urzędowania.
Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt. 1a, art. 51 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150) oraz § 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po zasięgnięciu opinii i uzgodnieniu ze Starostom Bydgoskim i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.
Zgodnie z art. 35 § 5 K.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Zgodnie z art. 41 § 1 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń a także przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koronowie www.bip.koronowo.pl.

Burmistrz Koronowa
/-/ mgr Stanisław Gliszczyński

metryczka


Wytworzył: Urszula Dufka (25 lipca 2008)
Opublikował: Małgorzata Chudaś (1 sierpnia 2008, 14:29:16)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Chudaś (1 sierpnia 2008, 15:06:11)
Zmieniono: zmiana osoby wytwarzającej informację

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 994