Obwieszczenie Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/11/07/08


OŚ 7624/11/07/08OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA KORONOWA
z dnia 27 czerwca 2008 r.

w sprawie wszczęcia procedury z udziałem społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje planowanego przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 32 ust.1 pkt.1, ust.1a i art.46 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150) informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku produkcyjnego nr 62 (wielonawowego) z suwnicami po rozbiórce obiektów nr 6, 7, 8, 9 i 9a na terenie Zakładu Produkcyjnego PROJPRZEM S.A. w Koronowie ul. Szosa Kotomierska nr 35 na działkach nr ew. 1126/4,1127/4,1127/6”.
Przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie przeprowadzane jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w ramach którego sporządzony został raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Postępowanie w przedmiotowej sprawie prowadzane jest na wniosek PROJPRZEM Spółki Akcyjnej, ul. Bernardyńska 13, 85-029 Bydgoszcz.
Informację o wniosku, raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz o postanowieniach organu prowadzącego postępowanie, umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 1, pok.28 i na stronie internetowej - www.bip.koronowo.pl.
Stosownie do art.31 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150) można zapoznać się z dokumentacją niniejszego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 1, stanowisko ds. ochrony środowiska pok. 28 w godzinach 8°° - 15°°, w dniach pracy Urzędu oraz zgłosić uwagi i wnioski w terminie 21 dni tj. od 30 czerwca 2008 r. do 20 lipca 2008 r.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koronowie: www.bip.koronowo.pl.


Z up. Burmistrza Koronowa
/-/ mgr inż. Grzegorz Rożek
z-ca Burmistrzametryczka


Wytworzył: Monika Majewska (27 czerwca 2008)
Opublikował: Monika Majewska (27 czerwca 2008, 15:07:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1398