Obwieszczenie Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/10/08


O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA KORONOWA
z dnia 23 czerwca 2008 r.
w sprawie zawiadomienia stron o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
planowanego przedsięwzięcia
 
 
Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. z 2000 r. Dz. U. Nr 98 poz.1071 ze zm.) oraz zgodnie z treścią art. 46a, ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150) z a w i a d a m i a m, że zostało zakończone postępowanie dowodowe z wniosku Gminy Koronowo znak: OŚ-7624/10/08, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i remoncie dróg dojazdowych do pawilonów handlowych przy ul. W. Witosa w Koronowie”.
Strony mogą składać wnioski i wyjaśnienia oraz zapoznać się z zebranymi materiałami dowodowymi w niniejszej sprawie przed wydaniem decyzji administracyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koronowie, przy Placu Zwycięstwa 1, pok. 28, w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia w godzinach od 10:00 do 14:00.
Zgodnie z art. 41 § 1 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
 
Otrzymują:
Strony postępowania poprzez podanie do publicznej wiadomości:
1.Umieszczenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim przy ul. Plac Zwycięstwa 1 i przy ul. Pomianowskiego 1.
2.Umieszczenie w miejscu planowanej inwestycji.
3.Umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.koronowo.pl


z up. Burmistrza Koronowa
/-/ mgr inż. Grzegorz Rożek
z-ca Burmistrza Koronowa

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Chudaś (23 czerwca 2008)
Opublikował: Małgorzata Chudaś (26 czerwca 2008, 08:40:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1421