Zawiadomienie Burmistrza Koronowa z dnia 26.02.2008 r. w sprawie OŚ-7624/7/08

Koronowo, dnia 26.02.2008 r.
OŚ-7624/7/08

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (t.j.z 2006 r. Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zm.), zawiadamiam, że na wniosek z dnia 4 lutego 2008 r. (data wpływu 05.02.2008r. ), ostatecznie uzupełniony w dniu 25 lutego 2008 r. Pana Pawła Kochańskiego wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.: budowa warsztatu samochodowego - dwa stanowiska naprawcze samochodów osobowych na działce nr 322 w Tryszczynie.
Wniosek ten został podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koronowie www.bip.koronowo.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koronowie przy Plac Zwyciestwa 1 i przy ul. Pomianowskiego 1.
Informuję, że zgodnie z art. 10 K.p.a. zapewnia się wszystkim stronom tego postępowania czynny udział w każdym jego stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się oraz składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koronowie Plac Zwyciestwa 1 , pok. nr 28. Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1a oraz 51 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. –Prawo ochrony środowiska (t.j. z 2006 r. Dz.U. Nr 129, poz. 902 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowaniach związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 257, poz. 2573 ze zm.) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po zasięgnięciu opinii i uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy i Starostom Bydgoskim.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.
Zgodnie z art. 35 §5 K.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza sie terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Zgodnie z art. 41 §1 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

z up. Burmistrza Koronowa
/-/ mgr inż. Grzegorz Rożek
z-ca Burmistrza

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Chudaś (26 lutego 2008)
Opublikował: Małgorzata Chudaś (25 kwietnia 2008, 13:17:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1378