Zawiadomienie Burmistrza Koronowa z dnia 14.04.2008 r. w sprawie OŚ-7624/9/08

Koronowo, dnia 14 kwietnia 2008 r.
OŚ-7624/9/08

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 46a ust. 1, art. 32 ust.1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150) i art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071, ze zm.), zawiadamiam, że na wniosek z dnia 14.03.2008 r. (data wpływu 02.04.2008 r.) Gospodarstwa Rolnego Krąpiewo Sp. z o.o., Krąpiewo 31, 86-017 Wierzchucin Królewski, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – obory, hali udojowej oraz płyty obornikowej ze zbiornikiem na gnojówkę, na działce nr ewid. 189/11 obręb Krąpiewo na terenie Gospodarstwa Rolnego „Krąpiewo” Sp. z o.o.
Wniosek ten został podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koronowie www.bip.koronowo.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1 i przy ulicy Pomianowskiego 1.
Informuję, że zgodnie z art. 10 K.p.a. zapewnia się wszystkim stronom tego postępowania czynny udział w każdym jego stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się oraz składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koronowie Plac Zwycięstwa 1, pok. nr 28.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.
Zgodnie z art. 35 §5 K.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Zgodnie z art. 41 §1 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

z up. Burmistrza Koronowa
/-/ mgr inż. Grzegorz Rożek
z-ca Burmistrza 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Chudaś (14 kwietnia 2008)
Opublikował: Małgorzata Chudaś (25 kwietnia 2008, 13:09:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1355