Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 21.04.2008 r. w sprawie OŚ-7624/10/08

Koronowo, dnia 21 kwietnia 2008 r.
OŚ-7624/10/08

OBWIESZCZENIE
zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150),
Burmistrz Koronowa
zawiadamia, że na wniosek Gminy Koronowo, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i remoncie dróg dojazdowych do pawilonów handlowych przy ul. W. Witosa w Koronowie”.
W związku z tym, iż w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 49 K.p.a. – wniosek ten został podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koronowie www.bip.koronowo.pl i na tablicach ogłoszeń w Koronowie oraz w siedzibach Urzędu Miejskiego przy Placu Zwycięstwa 1 oraz przy ul. Pomianowskiego 1 w Koronowie.
Informuję, że zgodnie z art. 10 K.p.a. zapewnia się wszystkim stronom tego postępowania czynny udział w każdym jego stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, pok. Nr 28, w godzinach urzędowania. Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1a, art. 51 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150) oraz § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowaniach związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po zasięgnięciu opinii i uzgodnieniu ze Starostom Bydgoskim i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy. Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.
Zgodnie z art. 35 § 5 K.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Zgodnie z art. 41 § 1 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

z up. Burmistrza Koronowa
/-/ mgr inż. Grzegorz Rożek
z-ca Burmistrza

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Chudaś (21 kwietnia 2008)
Opublikował: Małgorzata Chudaś (25 kwietnia 2008, 13:02:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1239