Zawiadomienie Burmistrza Koronowa z dnia 08.04.2008 r. w sprawie OŚ-7624/8/08


Koronowo, dnia 08.04.2008 r.
OŚ-7624/8/08

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) oraz art. 46a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 ze zm.), zawiadamiam, że na wniosek z dnia 19.03.2008 r. (data wpływu 28.03.2008 r.) firmy „PIOT – MALL” s.c. P. M. Zielińscy, Stary Dwór 92, 86-010 Koronowo, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na nadbudowie istniejącego budynku oznaczonego nr 1 i 2, zmianie sposobu użytkowania obiektów przeznaczonych poprzednio dla potrzeb zakładu stolarskiego na potrzeby zakładu ślusarskiego w Koronowie, przy ulicy Ogrodowej (działki nr 646, 647/2 i 649/1).
Wniosek ten został podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koronowie www.bip.koronowo.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koronowie przy Plac Zwycięstwa 1 i przy ulicy Pomianowskiego 1.
Informuję, że zgodnie z art. 10 K.p.a. zapewnia się wszystkim stronom tego postępowania czynny udział w każdym jego stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się oraz składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koronowie Plac Zwycięstwa 1, pok. nr 28.
Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1a oraz 51 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150) oraz § 3 ust. 1 pkt 13 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowaniach związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 257, poz. 2573 ze zm.) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po zasięgnięciu opinii i uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy i Starostą Bydgoskim. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.
Zgodnie z art. 35 §5 K.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Zgodnie z art. 41 §1 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

z up. Burmistrza Koronowa
/-/ mgr inż. Grzegorz Rożek
z-ca Burmistrza

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Chudaś (8 kwietnia 2008)
Opublikował: Małgorzata Chudaś (25 kwietnia 2008, 12:58:44)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Chudaś (25 kwietnia 2008, 13:08:23)
Zmieniono: dodano znak sprawy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1289