Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 30.01.2008 r. w sprawie OŚ-7624/2/08

Koronowo, dnia 30.01.2008 r.
BURMISTRZ KORONOWA
OŚ-7624/2/08

OBWIESZCZENIE
zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zm.),

Burmistrz Koronowa

zawiadamiam, że na wniosek Gminy Koronowo działającej poprzez Pracownię Projektową PilCom, mgr inż. Zdzisław Pilachowski, 85-792 Bydgoszcz, ul. Galla Anonima 8/13, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi od ulicy Dworcowej do ulicy Witosa w Koronowie, aneks projektu zagospodarowania dla hali sportowo – widowiskowej w Koronowie, droga dojazdowa do miejsca awaryjnego lądowania helikopterów medycznych w Koronowie, na działkach nr : 788/1, 1629, 725/1, 734/10, 725/6, 777/11, 734/15, 734/22, 725/9, 777/5, 777/6, 777/7; 725/11, 779/16, 779/10, 725/10, 779/14, 779/11, 779/6, 725/5, 754, 725/7, 725/8, 692/4, 692/9, 692/5, 685.
W związku z tym iż, w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 46a ust.5 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 49 K.p.a. – wniosek ten został podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koronowie www.bip.koronowo.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koronowie przy Placu Zwyciestwa 1 oraz przy ul. Pomianowskiego 1.
Informuję,że zgodnie z art. 10 K.p.a. zapewnia się wszystkim stronom tego postępowania czynny udział w każdym jego stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Z dokumentacja w powyższej sprawie można zapoznać się oraz składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koronowie Plac Zwyciestwa 1, pok. nr 28, w godzinach urzędowania.
Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1a, art. 51 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowaniach związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po zasięgnięciu opinii i uzgodnieniu ze Starostom Bydgoskim i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy.
Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.
Zgodnie z art. 35 § 5 K.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza sie terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Zgodnie z art. 41 § 1 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Z up. Burmistrza
mgr inż. Grzegorz Rożek
Z-cz Burmistrza KoronowaWytworzył: Urszula Dufka (30 stycznia 2008)
Opublikował: Urszula Dufka (1 lutego 2008, 14:03:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1202

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij