Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 30.01.2008 r. w sprawie OŚ-7624/1/08

Koronowo, dnia 30.01.2008 r.
BURMISTRZ KORONOWA
OŚ-7624/1/08

OBWIESZCZENIE
zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zm.),

Burmistrz Koronowa

zawiadamia, że na wniosek Gminy Koronowo działającej poprzez Pracownię Projektową PilCom, mgr inż. Zdzisław Pilachowski, 85-792 Bydgoszcz, ul. Galla Anonima 8/13, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Przebudowa – remont nawierzchni drogi gminnej do Starego Jasińca, gmina Koronowo na działkach: 319 - obrebu Stary Jasiniec (droga krajowa nr 56); 335;84;220/3- obrębu Stary Jasiniec (droga gminna).
W związku z tym iż, w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 49 K.p.a. – wniosek ten został podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koronowie www.bip.koronowo.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1 oraz przy ul. Pomianowskiego 1.
Informuję,że zgodnie z art. 10 K.p.a. zapewnia się wszystkim stronom tego postępowania czynny udział w każdym jego stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, pok. Nr 28, w godzinach urzędowania.
Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1a, art. 51 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowaniach związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po zasięgnięciu opinii i uzgodnieniu ze Starostom Bydgoskim i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy.
Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.
Zgodnie z art. 35 § 5 K.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza sie terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Zgodnie z art. 41 § 1 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Z up. Burmistrza
mgr inż. Grzegorz Rożek
z-ca Burmistrza Koronowa

metryczka


Wytworzył: Urszula Dufka (30 stycznia 2008)
Opublikował: Urszula Dufka (1 lutego 2008, 13:57:14)

Ostatnia zmiana: Urszula Dufka (1 lutego 2008, 14:07:06)
Zmieniono: poprawa wyglądu estetycznego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1162