Obiweszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 28.01.2008 r. w sprawie OŚ-7624/3/08

Koronowo, dnia 28.01.2008 r.
Burmistrz Koronowa
OŚ-7624/3/08


OBWIESZCZENIE
zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4, art. 41 §1, art. 49 i art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. z 2000 r. Dz. U.Nr 98, poz. 1071, ze zm.) oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.z 2006 r. Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zm.),

Burmistrz Koronowa

zawiadamia, że na wniosek z dnia 10.01.2008 r. (data wpływu 15.01.2008 r.) Wydziału Inwestycji, Planowania i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Koronowie działającego w imieniu Gminy Koronowo wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn.: Budowa pieszo-jezdni w Pieczyskach na działkach nr : 84/40; 84/47; 2050; 106; 77/46; 105; 77/29; 2044/7; 2044/12; 2044/15; 77/48; 2141.

W związku z tym iż, w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 46a ust.5 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 49 K.p.a. – wniosek ten został podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koronowie www.bip.koronowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koronowie przy Placu Zwyciestwa 1 oraz przy ul. Pomianowskiego 1.
Informuję, że zgodnie z art. 10 K.p.a. zapewnia się wszystkim stronom tego postępowania czynny udział w każdym jego stadium postępowania.
Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, pok. nr 28, w godzinach urzędowania.
Zgodnie z art. 41 §1 K.p.a.w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.


z up. Burmistrza
mgr inż. Grzegorz Rożek
z-ca Burmistrza

metryczka


Wytworzył: Urszula Dufka (28 stycznia 2008)
Opublikował: Urszula Dufka (1 lutego 2008, 13:46:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1430