Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie obowiązku przeprowadzania inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

O B W I E SZ CZ E N I E
Burmistrza Koronowa
z dnia 25 stycznia 2008 r.
w sprawie obowiązku przeprowadzania inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

Na podstawie § 7 ust. 1 - 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2003 r. Nr 192 poz. 1876) przypominam że :

1. Właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, dokonuje inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury.
2. Wyniki inwentaryzacji ujmuje się w informacji według wzoru zawartego w:
a) załączniku Nr 2 do w/w rozporządzenia - o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania,
b) załączniku Nr 3 do w/w rozporządzenia - o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone.
3. Informacje o wynikach inwentaryzacji właściciel, zarządca lub użytkownik sporządza w dwóch egzemplarzach:
a) jeden egzemplarz przedkłada w formie pisemnej wojewodzie;
b) drugi egzemplarz przechowuje przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.
4. Osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami przedkładają w/w informacje burmistrzowi.
5. Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do 31 stycznia każdego roku.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą do mieszkańców Gminy Koronowo o wykonanie w/w obowiązku. Druki informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania oraz druki o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone można pobrać w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1 w punktcie informacji pok. nr 6, lub w pokoju nr 28, (stanowisko d/s ochrony środowiska), bądź na stronie internetowej www.bip.koronowo.pl.
Jednocześnie informuje, że prace zwązane z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest, może wykonywać wyłącznie przedsiębiorca posiadający stosowne zezwolenie.


Burmistrz Koronowa
/-/ mgr Stanisław Gliszczyński

metryczka


Wytworzył: U.Dufka (25 stycznia 2008)
Opublikował: Urszula Dufka (28 stycznia 2008, 09:37:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2669